GSSM

GSSM
Land: Thailand Thailand
Je kijkt nu naar:

ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดย นายภูษิต ธัญชัยฤทธิ์ ดำเนินงานทางด้านสื่อสารมวลชนกระแสหลักไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ วิทยุ รายการทีวีและสื่อกิจกรรมเป็นเวลากว่า 9 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยดีจากสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง 91.75 gssm สถานีข่าวและบันเทิงเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการบริโภคข่าวสารและความบันเทิงที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีสถานีวิทยุชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม แต่สถานีวิทยุที่ดำเนินการโดยเน้นคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวเชียงใหม่ยังมีน้อยมาก ดังนั้นสถานีวิทยุชุมชน 91.75 gssm สถานีข่าวและบันเทิงเชียงใหม่ จะเป็นสถานีวิทยุที่ดำเนินการแบบมืออาชีพ มีมาตรฐานตามหลักการดำเนินการสถานีวิทยุและมาตรฐานของสื่อสารมวลชนที่ดี พร้อมกับรายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวเชียงใหม่ ทั้งทางด้านข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ และรายการบันเทิงที่ทันสมัย เทียบเท่ากับสถานีวิทยุหลักที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย ของ 91.75 gssm เป็นกลุ่มทั่วไปที่ต้องการรับรู้ข่าวสารและบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงกลางวันเน้นกลุ่มผู้ฟังที่ฟังวิทยุในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในรถยนต์ ในช่วงเวลากลางคืนจะเน้นกลุ่มผู้ฟังทั่วไปและกลุ่มผู้ฟังวัยรุ่น ทั้งนี้จะเป็นกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นหลักและรองลงไปเป็นกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่รอบๆ อำเภอเมืองเชียงใหม่หรือในรัศมีที่สถานีวิทยุส่งกระจายเสียงไปถึง

Laat een beoordeling achter